Lukk

Tidligst oppstart av deponiet i 2021

Etter at Porsgrunn bystyre i mars 2015 stoppet NOAHs forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning, er det staten, som etter ønske fra Porsgrunn kommune, vurderer hvordan Norge skal være sikret behandlingskapasitet for farlig uorganisk avfall når Langøya er full i 2022.

Klima- og miljødepartementet responderte positivt på Porsgrunn kommunes ønske og ba Miljødirektoratet om å utrede hvor et nytt deponi for farlig, uorganisk avfall skal ligge.

Miljødirektoratet har konkludert med at Brevik er best egnet av de aktuelle lokasjonene.

Klima- og miljødepartementet må nå vurdere hvordan den videre prosess for å skaffe Norge ny kapasitet for farlig, uorganisk avfall skal organiseres.

Det er sannsynlig at regjeringen i løpet av relativt kort tid vil ta stilling til om en statlig reguleringsplan er nødvendig for å få avklart om Brevik er et egnet sted. En statlig reguleringsplan for et eventuelt anlegg i Brevik forhindrer selvsagt ikke at andre private aktører kan utvikle behandlingsanlegg andre steder. En statlig reguleringsplan vil gjennomføre en konsekvensanalyse slik NOAH la opp til da de fremmet sin reguleringsplan sammen med Norcem. Konsekvensutredningen vil gi det faktagrunnlag for en beslutning som hittil har manglet.

Dersom det skal bli et behandlingsanlegg i Brevik, vil det i tillegg til en godkjent reguleringsplan måtte søkes om en utslippstillatelse for et anlegg i Brevik. En slik tillatelse behandles etter Forurensningsloven og det er Miljødirektoratet som gir tillatelse.

Først når et område er regulert til ønsket formål og en utslippstillatelse er gitt kan arbeidet starte med å bygge et nytt anlegg.

 

To års bygging

Fra det tidspunkt at alle tillatelser foreligger, er det beregnet at det vil ta litt over to år å klargjøre gruvene og bygge behandlingsanlegget.

Etter at anlegget er ferdig bygget, vil NOAH bruke ett år på innkjøring av anlegget.

Skal et nytt anlegg i Brevik kunne sikre behandlingskapasitet når Langøya i 2022 er full må et anlegg i Brevik være i full drift i 2021.

Med en bygge- og igangkjøringstid på 3 år betyr det at alle tillatelser til etablering må foreligge innen utgangen av 2018.

Det er staten som avgjør om en planprosess kan gjennomføres innen en slik tidsfrist og hvordan prosessen organiseres.