Lukk

NOAH er i verdenstoppen

NOAH er en utpreget kompetansebedrift. Tillatelsene fra myndighetene er basert på at kompetansen skal kunne dokumenteres. Dette er også viktig for både kunder og omgivelsene.

Alle skal være trygge på at NOAH er en profesjonell aktør som har den beste fagkompetansen i miljøspørsmål og innen moderne avfallsbehandling.

NOAH har en anerkjent behandlingsmetode. Avfallet blir først nøytralisert i en jernholdig gipsblanding. Denne blandingen har en stabiliserende og bindende effekt på avfallet. Utslipp fra prosessene har liten negativ påvirkning av miljøet og metoden gjør det mulig å fjerne store mengder farlig avfall fra naturens kretsløp og lagre dette forsvarlig.

EUs industriutslippsdirektiv gir regler for beste praksis for ulike typer industrivirksomhet. Hensikten er å harmonisere miljø- og kvalitetskrav som gjelder for industrien i EU, slik at utslipp og forurensning kontinuerlig reduseres og konkurransen mellom industribedriftene skjer på like vilkår. Kravene som gjelder for ulike industribransjer fastsettes i egne juridisk bindende dokumenter (BREF-dokumenter), der det angis hva som er beste tilgjengelige teknikk (BAT).

Norske myndigheter og Norsk Industri gir, i likhet med europeiske søsterorganisasjoner og bransjeforeninger, innspill over flere år mht. hva som er beste praksis blant industrien i EU før kravene fastsettes. For avfalls- og gjenvinningsbransjen vil det fastsettes et nytt BREF-dokument ila. våren 2018. NOAH er ett av fire norske referanseanlegg som har gitt innspill til hva som er å ansees som beste praksis for ulike avfallsbehandlingsanlegg i EU. NOAH vil ikke ha problemer med å tilfredsstille nye BAT-krav for behandling av uorganisk farlig avfall.