Lukk

Forskning og utvikling

Målbevisst satsning på forskning og utvikling (FoU) har vært avgjørende for NOAHs evne til å utvikle trygge behandlingsløsninger for uorganisk farlig avfall. FoU-arbeidet har pågått i over 30 år, og har gjort NOAH til ett av de fremste kompetansemiljøene innen sitt fagområde i Europa. FoU-arbeidet er understøttet av eksterne eksperter samt offentlige myndigheter.

Årlig bruker NOAH flere titalls millioner kroner på FoU-arbeid. De seneste år har oppmerksomheten i arbeidet i stadig sterkere grad blitt rettet mot gjenvinningsaspektene ved farlig avfall.

Farlig avfall – i motsetning til ordinært avfall – inneholder kjemiske stoffer som er ønsket tatt ut av naturens kretsløp til evig tid. Dette tilser NOAH. Gjennom utvikling av teknologi og behandlingsløsninger vil allikevel materialer og kjemiske stoffer som er etterspurt og miljøtrygge, kunne bli gjenvunnet og resirkulert. Det er slik teknologi og slike metoder NOAHs FoU-arbeid bl.a. er fokusert på.

Ett av de mest spennende FoU-prosjektene akkurat nå, foregår i et testanlegg som stabiliserer farlig avfall (flyveaske) basert på fangst, bruk og fjerning av klimagassen CO2 fra industrirøykgass. Testanlegget – som er plassert på industriområdet til NOAHs samarbeidspartner Norcem i Brevik – er Norges første industrielle testanlegg av sitt slag.

Miljøgevinstene er mange:

  • Reduserer norges klimagassutslipp: Prosessen danner kalk gjennom reaksjon mellom kalsiumhydroksid i flyveaske og CO2 i røykgass. Muliggjør fangst av 1,25 mill. tonn CO2 over 25 år, hvilket tilsvarer utslipp fra 25.000 personbiler i 25 år
  • Stabiliserer farlig avfall: Binder miljøgiftene (tungmetaller) i farlig avfall slik at de ikke forurenser omgivelsene
  • Nyttiggjør farlig avfall: Muliggjør stabilisering og rehabilitering av nedlagte gruver / dagbrudd / ødelagt naturlandskap. Fremstår som moderne deponeringsløsning uten negative langtidseffekter
  • Energinøytral prosess: Prosessen dekker sitt eget energibehov
  • Ingen miljøutslipp: Tørr prosess uten miljøutslipp til grunn, sjø eller luft

Resultatene er så langt lovende, og indikerer at betydelige mengder CO2 kan fanges med en slik løsning. Er prosjektet vellykket, vil NOAH være med på å løse en samfunnsmessig miljøutfordring. Løsningen vil kunne bi tatt i bruk på verdensbasis.

NOAHs prosjektsjef Egil Solheim har ansvaret for testanlegget for CO2-fangst i Brevik.