Lukk

Tett fjell og stor kapasitet

Omfattende undersøkelser utført av bl.a. Norges Geotekniske Institutt (NGI) dokumenterer at gassfri, stabil og avvannet avfallsgips er godt egnet til å fylle igjen og sikre Norcems nedlagte gruver.

Gruvene får på den måten en ny nytteverdi: De blir et trygt deponi for sluttproduktet fra NOAHs behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

NGIs konklusjon er at bergarten i gruvene og behandlingsmetoden til sammen gir en trygg deponering. Detaljerte simuleringer viser at til og med jordskjelv vil ha liten effekt på gruvene og den nye virksomheten i dem.

Stort volum

Størrelsen på gruvene er også en fordel. Gruvene i Brevik er svært store og gruvegangene er til sammen nærmere 250 kilometer. To store kjøretøy kan fint passere hverandre i gruvegangene. Norcem har gjennom sin virksomhet bygget opp stor kunnskap om gruvene og forholdene i de lange gruvegangene. Den enorme størrelsen gjør at gruvene kan brukes som deponi i nesten 30 år fremover.

Egnet for deponering

Før NOAH begynte å bruke flyveaske for å nøytralisere syren fra Kronos Titan AS i Fredrikstad, ble det brukt kalkstein i prosessen. Det er samme bergart som er tatt ut av fjellet i Dalen i nesten 100 år. Kalksteinen er basisk, akkurat som avfallsgipsen,

Avfallsgipsen består  i all hovedsak av gips, kalk, silikat og noen jernhydroksider. Tungmetaller utgjør typisk 1-3 prosent av avfallet, og disse er stabiliserte som tungtløselige mineraler eller bundet til jernhydroksider. Inntrenging av vann i deponiet over tid vil følgelig ikke medføre at de miljøfarlige stoffene løses opp. Vannet som lekker inn i gruvene vil bli pumpet opp av gruva og renset før det sendes til sjø.

NOAH har lang erfaring med rensing av vann gjennom virksomheten på Langøya. Etterhvert som gruven fylles opp, vil innsiget av vann reduseres på grunn av utlikning av trykket innenfor og utenfor gruva.