Lukk

NOAH og gjenvinning

De siste årene har gjenvinning av nyttige stoffer i det farlige avfallet fått større oppmerksomhet, og det foregår forskningsarbeid på gjenvinning av flyveaske over hele verden.

Sirkulær økonomi er på dagsorden og NOAH, sammen med samfunnet omkring oss, har forventninger til hva avfallsbransjen bør strekke seg mot. Samfunnets forventninger skal med tiden gjenspeiles i nye og strengere krav og standarder for bransjen, både i Norge og EU. Dette er standarder og krav som blir nye premissgivende rammebetingelser for NOAH. NOAH sørger i dag for en trygg og sikker prosess for mottak, behandling og stabilisering av farlig avfall samt deretter deponering av sluttproduktet etter behandlingsprosessen. Dagens prosess mottar farlig avfall fra virksomheter i Skandinavia og regnes som en av de beste metodene for behandling av farlig avfall i verden.

Farlig avfall er avfall med egenskaper som potensielt kan forårsake skadevirkninger i omgivelsene. Derfor gjelder særskilte krav til håndtering, mellomlagring og sluttbehandling. NOAH har hatt prosessavdeling, lab og forskningsavdeling på Langøya i 25 år og er i dag ledende på kunnskap om både farlig avfall og regelverk for farlig avfall i de nordiske landene. I alle år  har forskningsarbeid på Langøya vært driftsrelatert og rettet mot å kunne motta og behandle alle fraksjoner av avfall på en god og sikker måte; både for miljøet og for de ansatte som arbeider med farlig avfall til daglig.

I likhet med annet avfall inneholder også farlig avfall noen verdifulle ressurser som gjerne skulle vært resirkulert. De siste 5-6 årene har NOAH intensivert sitt forsknings- og utviklingsarbeid for å finne løsninger for å gjenvinne ressurser fra farlig avfall. I tilfeller hvor det er et motsetningsforhold mellom behovet for sikker behandling av det farlige avfallet og muligheten for ressursutnyttelse, er det åpenbart at sikker behandling må ha høyere prioritet.

NOAH har satt seg som mål å gjenvinne 25% av nyttige stoffer i det farlig avfallet, som NOAH i dag mottar. Dette kan enten være materialgjenvinning, energigjenvinning eller annen gjenvinning som skaper varig verdi for samfunnet. Noe av det vi jobber mest med er energigjenvinning fra industriavfall og saltgjenvinning fra flyveaske.

For å ytterligere ekspandere forskningen og øke muligheten for gode gjenvinningsprosjekter har NOAH besluttet å starte opp en avdeling i Herøya Forskningspark. Her ønsker NOAH å drive utviklingsarbeid som skal være mer uavhengig av dagens driftsituasjon på Langøya og andre driftssteder. Det er blant annet et ønske å benytte annen forsknings- og utviklingsekspertise som finnes på Herøya samt kunnskap og erfaring om pilotering og industrialisering.