Lukk

All transport vil skje sjøveis

Avfallsgipsen som skal deponeres i gruvene vil komme med miljøvennlige båter. Årlig mengde utgjør omtrent 600-800.000 tonn hvilket tilsier typisk 2-4 skipsanløp pr. uke.

Båtene vil være vesentlig mindre enn båtene som vil levere kalkstein til Norcems fabrikk, typisk 3-4000 tonn.

Transporten av avfallsgips utløser ikke losplikt for skipene til Brevik. Heller ikke ved dagens deponi på Langøya er det losplikt.

Mottaket vil skje til ny kai som NOAH ønsker å bygge ved Kongkleiv i Frierfjorden. Her planlegges landstrøm og andre investeringer i tråd med NOAHs strategi for «Grønn logistikk». Fra kaia skal transporten skje i lukkede tunnelløp direkte til Norcems gruvesystem. NOAHs nye løsning sikrer derved at hverken Dalenbukta eller det lokale veinettet i Brevik belastes.

Grønn logistikk

For NOAH er satsningen på «grønn skipsfart» en naturlig del av selskapets innovasjonsarbeid. Stikkord i dette arbeidet er opprettelse av sjønære terminaler slik at biltransport kan minimaliseres. Selskapet arbeider også målrettet for bruk av miljøvennligere bulkskip (batteri / hybrid-drift, elektriske laste- og losseanlegg m.v.).

NOAH har vært pionèr i Europa innen behandlingsteknologi for farlig avfall, og har ett av verdens mest dokumenterte miljøovervåkingssystemer innen sin bransje.

NOAH har gjennom 25 års drift av anlegget på Langøya ikke hatt ulykker med skipstrafikken.