Lukk

Krav til nytt deponi

Etableringen av et nytt deponi for farlig avfall må tilfredsstille krav satt av myndighetene i Norge. Norske retningslinjer er i samsvar med EUs miljøkrav.

Søket etter et nytt deponi som skal ta over for Langøya, har konsentrert seg om Sør-Norge. En rekke lokaliteter er vurdert opp mot myndighetenes krav og ønsker. Av de 12 mest aktuelle stedene i Sør-Norge mener NOAH at Dalen gruver i Brevik er best egnet.

Bør være gravd ut

Miljødirektoratet har laget en liste med krav som det nye deponiet må tilfredsstille. Først og fremst ønsket direktoratet at deponiet skal ligge ved kysten, fra svenskegrensen opp til og med Nord-Trøndelag.
De nordligste fylkene dekkes av Miljøteknikk Terrateam AS i Mo i Rana.

Det er en fordel om den nye lokaliteten allerede er gravd ut, og at eventuell virksomhet på stedet er avviklet senest i 2020, men helst før. Stedet bør ha nærhet til eller enkel tilgang på havn med gode lossemuligheter for lastebåter.

Minst 20 år

Det er ønskelig at deponiet skal kunne benyttes over lang tid. Miljødirektoratet ønsker at deponiet skal ligge et sted hvor det er plass til å deponere avfallet i minst 20 år.

Stedet bør helst ligge under havnivå og bestå av bergarter med lite sprekker og liten vanninntrengning.

Miljødirektoratet har også forutsatt at avfallet skal stabiliseres før det deponeres, uansett fremtidig lokalisering. Norge et av få land som stiller et slikt krav. I mange land deponeres flyveasken uten behandling.