Lukk

Avfall fra kjøkkenbenken og industrien

Avfallet som NOAH behandler på Langøya kommer i hovedsak fra forbrenning av restavfall fra husholdninger og fra industrien i Norge og Norden.

Restene av denne forbrenningen av blant annet vanlig husholdningsavfall, er aske som inneholder en liten andel tungmetaller. Asken må derfor behandles og sluttproduktet etter behandlingen må deponeres på en sikker måte. Derved hindres tungmetaller å komme ut i naturen. Sluttproduktet etter NOAHs behandling på Langøya utenfor Holmestrand, er en avfallsgips som er gassfri og stabil.

Mottak og deponering av avfallsgipsen fra Langøya i Brevik vil være en viktig del av infrastrukturen i norsk miljøindustri. Hvis Norge fortsatt skal ha industrivirksomhet og et forbrukersamfunn, må det alltid finnes gode løsninger for å håndtere og behandle det avfallet vi alle skaper.

Stabil gipsmasse

Industribedriften Kronos Titan AS i Fredrikstad er et godt eksempel på en avfallsprodusent. Fabrikken produserer pigmenter som brukes i mange forskjellige nyttige produkter. Et restprodukt fra produksjonen er svovelsyre.

Syren er utvannet og inneholder 75 prosent vann når den leveres til behandling. Den regnes likevel som farlig avfall og må nøytraliseres.

Den uttynnede syren ble i mange tiår sluppet ut i elven utenfor fabrikken. De siste tiårene er imidlertid syren blitt nøytralisert ved NOAHs anlegg på Langøya.