Lukk

Et sikkert anlegg

Det er gjort en lang rekke undersøkelser om bruk av gruvene i Brevik til deponi for gassfri, stabil og avvannet avfallsgips.
Konklusjonen er at også den nye løsningen vil bli trygg, med liten risiko for utslipp og ulykker.

Gipsen som skal deponeres og derved tette og sikre gruvene, er sluttproduktet etter effektiv nøytralisering av uorganisk farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand.

NOAH mener at løsningen hensyntar lokalbefolkningens bekymringer knyttet til selskapets planlagte  etablering i Brevik. Våre planer medfører at selve avfallsbehandlingen ikke lenger skal foregå i Brevik, men fortsette ved NOAHs behandlingsanlegg på Langøya utenfor Holmestrand.

Sluttproduktet etter avfallsbehandlingen – gassfri, stabil og avvannet gips – skal skipes til Kongkleiv i Frierfjorden. Her ønsker NOAH å bygge ny kai, bl.a. med eget landstrømanlegg.  Fra kaia skal transporten skje i lukkede tunnelløp direkte til Norcems nedlagte gruvesystem. NOAHs nye løsning sikrer derved også at hverken Dalenbukta eller det lokale veinettet i Brevik belastes som følge av selskapets etablering. Virksomheten som nå planlegges, kommer ikke til å bli underlagt Storulykkeforskriften.

Norcems nedlagte gruver vil ha kapasitet til å deponere totalt 18 millioner m3 gips. Dette gir mer enn 30 års drift. Sammen med forlenget drift ved dagens behandlingsanlegg på Langøya, vil dermed de nasjonale behovene for trygg håndtering av farlig avfall være sikret i et langsiktig perspektiv. Gruvene er grundig utredet for formålet, og funnet godt egnet bl.a. av Norges geotekniske institutt (NGI).

NOAH vil gjennom planlagt konsekvensutredning i 2018 dokumentere den totale miljøpåvirkning som følge av vår planlagte løsning.