Godt egnet som fremtidig deponi

Konsekvensutredningen viser at Dalen gruve er godt egnet som fremtidig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Det er påvist ubetydelig til noe negativ konsekvens for miljø og samfunn, med unntak av naturmangfold lokalt ved Kongkleiv, hvor konsekvens er vurdert som svært stor negativ. Løsninger som minimerer disse konsekvensene vil gjennomføres.

Bergmasse med lav permeabilitet og god bergmekanisk stabilitet gjør at de geologiske forholdene i og rundt Dalen gruve vurderes å være godt egnet for et underjordisk deponi for behandlet uorganisk farlig avfall.

Underjordisk deponering kan skje uten vesentlig miljørisiko. Utlekkingen fra det deponerte stabiliserte avfallet vil være liten og bergformasjonen vil oppfylle avfallsforskriftens krav til geologisk barriere.

Det er utarbeidet 21 delutredninger for ulike tema basert på det fastsatte planprogrammet. Disse viser ubetydelige til små negative konsekvenser, unntatt for naturmangfold ved Kongkleiv hvor konsekvensen er svært stor negativ før avbøtende tiltak.

Tunnelåpningen og det nye kaianlegget i Kongkleiv vil med den plasseringen som er utredet, gi inngrep i naturtyper som er høyt verdsatt. I tillegg vil den fremtidige driften kunne påvirke naturtypene negativt. Det vil i det videre arbeidet derfor være fokus på – gjennom effektive tiltak – å minimere disse konsekvensene både i anleggs- og driftsfasen.

Konsekvensutredningen er utarbeidet av en rekke fagmiljøer med Multiconsult ASA som ansvarlig enhet.