Om konsekvensutredningen

Formålet med konsekvensutredningen er å avklare om gruven i Dalen er egnet som lokalitet for etablering av underjordisk deponi og hvilke konsekvenser de foreslåtte tiltakene vil kunne få for miljø og samfunn.

I desember 2016 vurderte Klima- og miljøverndepartementet at det var behov for at det ble gjennomført en konsekvensutredning av et mulig deponi i Brevik for å styrke kunnskapsgrunnlaget om lokaliteten.

Selve konsekvensutredningen finner du som vedlegg til denne nettsiden. Dette er et dokument på 210 sider og en oppsummering og sammenstilling av alle delutredningene som er gjennomført.

Konsekvensutredningen er utarbeidet av Multiconsult ASA i samarbeid med en rekke andre utredere.

Formålet med den foreliggende konsekvensutredning er å avklare Dalen gruves egnethet og hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn.

«Alternativ 0» og «Alternativ 1»

I alle konsekvensutredninger er det definert forskjellige alternativer og konsekvensene av disse.

Nullalternativet beskriver en videreføring av dagens situasjon – NOAHs foreslåtte tiltak blir ikke gjennomført og gruvedriften til Norcem videreføres innenfor gjeldende konsesjonsgrense.

I «Alternativ 1» bygges det ny kai ved Kongkleiv i Frierfjorden og tunnel derfra og inn til Dalen gruve. NOAHs foreslåtte løsning innebærer at det vil bli et mottak av behandlet avfall på kaien som transporteres videre inn til gruvene for lagring under havnivå.

På høring frem til 17. oktober 2018

Konsekvensutredningen er lagt ut til høring på regjeringen.no. Her kan uttalelser sendes elektronisk til Klima- og miljødepartementet.

Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert fortløpende på høringens nettside. For å komme videre til høringens nettside kan du klikke her.

Høringsfristen er 17. oktober 2018.

Utarbeidet på grunnlag av planprogrammet

Konsekvensutredningen er basert på planprogrammet som ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet den 13. juli 2018.

Planprogrammet er lagt til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen og avklarer blant annet behovet for hvilke utredninger som er nødvendige.

Du finner også det fastsatte planprogrammet som vedlegg til denne nettsiden.