Barn og unges oppvekstvilkår og interesser på land

En gjennomføring av NOAHs prosjekt vil ikke medføre at arealer og anlegg som brukes eller som skal brukes av barn og unge blir utsatt for forurensing, støy, trafikkfare eller annen helsefare.

Denne delutredningen beskriver hvilke konsekvenser NOAHs planlagte tiltak har for barn og unge.

Det er tatt utgangspunkt i krav i «Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planleggingen» om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.

Vedlagt til denne nettsiden finner du delutredningen, som er utarbeidet av Multiconsult.

Brevik og Heistad utgjør arealene som er vurdert

Arealer under bakken er ikke relevante for denne temautredningen. Friområdene på Eidangerhalvøya har høy verdi for barn og unge og omtales i delutredningen om friluftsliv og rekreasjon på land.

Videre er ikke området ved kai og tunell egnet for lek eller opphold for barn og unge, siden dette området er en bratt fjellskråning som stuper ned i sjøen.

I denne delutredningen vurderes derfor arealet rett over gruven, samt de arealer der det er skoler, barnehager og idrettsanlegg. På bakgrunn av dette er området delt inn i to delområder: Heistad og Brevik.

Blir ikke utsatt for forurensing, støy, trafikkfare eller annen helsefare

Konklusjonen i delutredningen om barn og unges interesser på land er at NOAHs foreslåtte tiltak ikke medfører at arealer og anlegg som brukes eller som kan brukes av barn og unge blir utsatt for forurensing, støy, trafikkfare eller annen helsefare.