Trafikk

All transport av behandlet avfall fra Langøya vil skje med skip, og det er i hovedsak kun ansatte som skaper ny biltrafikk. Den totale trafikkøkningen vil være marginal på veinettet. Andelen tungtrafikk vil være lik null når driftsfasen starter.

Denne delutredningen omhandler en vurdering av dagens trafikk og framtidig trafikk i anleggs- og driftsfasen i forbindelse med NOAHs planlagte prosjekt.

Delutredningen inneholder vurderinger av adkomst- og innkjøringsforhold, forhold for myke trafikanter, skolevei, kollektivtransport, veistandard, kapasitet og trafikksikkerhet. Det er også utarbeidet et eget kapittel om anleggstrafikk ved etablering av anlegget.

Vedlagt til denne nettsiden finner du delutredningen fra utreder Multiconsult som, i tillegg til trafikkanalyser, er illustrert med bilder og veikart.

Marginal trafikkøkning i driftsfasen – drøye 50 lastebiler i uken ved etablering

Den totale trafikkøkningen vil være marginal på veinettet i området som følge av NOAHs foreslåtte tiltak. Gjennomføringen av planforslaget forventes å gi marginale endringer i trafikksikkerheten.

Det vil ikke transporteres nøytralisert og stabilisert avfall til et fremtidig deponi i Dalen gruve med bil. Andelen tungtrafikk vil være lik null når driftsfasen starter. Trafikk til og fra anlegget vil være knyttet til transport av ansatte, og noe service- og varetransport. Det legges opp til omtrent 25 ansatte i driftssituasjon.

I anleggsperioden vil det både være ansatte-trafikk og trolig lastebiltrafikk med kjøring av overskuddsmasser fra byggingen av ny adkomsttunnelen i Kongkleiv. Utreder Multiconsult anslår at dette vil generere omtrent 50 lastebiler i uken. Dette er lavere enn den trafikkbelastningen NorStones virksomhet i dagbruddet i dag representer på det offentligere veinettet.

Ikke behov for å etablere nye tiltak

Ansatte-trafikk, servicetrafikk og anleggstrafikk til området er foreslått løst utenfor planområdet over bakken fra eksisterende adkomst. Arealet er i stor grad et inngjerdet industriområde, som benyttes av Norcem og NorStone. Videre foreslås det å anlegge parkering for de ansatte på Norcems område. Endelige løsninger vil bli avklart i dialog med Norcem.

For både kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier og skolevei er det vurdert at det ikke foreligger behov for å etablere noen nye tiltak.