Landskap

Den samlede vurderingen er at NOAHs prosjekt har en liten til middels konsekvens for landskapsbildet. Sammenlignet med dagens situasjon vil landskapsbildet påvirkes noe negativt. Flere avbøtende tiltak er aktuelle.

Denne delutredningen belyser de fjernvirkningene en etablering av NOAHs kai og tunnel vil få for landskapsbildet over havnivå. Analysen vurderer også konsekvensen av det planlagte tiltakets forventede plassering og dimensjon opp mot stedets visuelle kvaliteter og egenskaper slik det er i dag.

Det er to delområder som er analysert: vestsiden av Frierfjorden og østsiden av Frierfjorden. Delutredningen fra utreder Multiconsult ligger som vedlegg til denne nettsaken, hvor de visuelle fjernvirkningene og endringene i landskapet er illustrert med bilder og tegninger.

Konsekvensen av endret landskap er noe negativ

NOAHs planlagte tiltak vil ha en moderat fjernvirkning fra vestsiden av fjorden, men medfører inngrep i enn ellers uberørt del av det særpregete landskapet på østsiden.

Synligheten av tiltaket fra delområdet vest for Frierfjorden vil være moderat, både på grunn av avstand og at tiltaket i seg selv underordner seg landskapet og ikke utgjør noen stor del av det totale synsinntrykket. Skip ved kai vil være det som er mest synlig. Påvirkningen vurderes som ubetydelig til noe forringet.

ILLUSTRASJON: Her er tiltaket sett fra Marta Cochs vei 73, omtrent 2,5 kilometer sør-sørøst for Kongkleiv. Den røde pilen viser tiltaket.

Ved nattestid og i mørketiden vil belysningen fra kaianlegget med skip oppleves som en kontrast til den ellers uberørte kystlinjen. Belysning fra skip og kai vurderes å ikke gi betydelige fjernvirkninger, da lossing i all hovedsak skjer på dagtid.

For området øst i Frierfjorden, der selve anlegget skal være, vurderer utreder Multiconsult at NOAHs tiltak vil være godt tilpasset landskapet og underordne seg landskapets skala. Påvirkningen her vurderes likevel som noe forringet fordi flytekaien og tunnelpåhugget med tilhørende fjellsikring vil komme i en ellers lite berørt del av fjordskråningen.

Avbøtende tiltak

I delutredningen er det listet opp enkelte grep som kan bidra til å dempe påvirkningen fra det planlagte tiltaket.

Blant disse er for eksempel valg av materialer og farger på det permanente anlegget og valg av farger på skipene. Et avbøtende tiltak som nevnes er også å unngå unødige inngrep i fjellsiden og skogsterrenget i planområdet. Det nevnes også at det bør unngås at skip ligger til kai utover det nødvendige tidsrommet.