Biologisk mangfold og naturmiljø på land

Planområdet huser store naturverdier, både på landskapsnivå, naturtypenivå og artsnivå. Disse faktorene gjør at det planlagte inngrepet er i konflikt med nasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold. Tilpasning og avbøtende tiltak blir nødvendig.

Denne delutredningen oppsummerer data for de naturverdiene som er kjent i området og redegjør for hvilke konsekvenser NOAHs planer vil ha for det biologiske mangfoldet. I tillegg foreslås avbøtende tiltak. Delutredningen er gjennomført av BioFokus og finnes som vedlegg til denne nettsiden.

Store naturverdier på landskapsnivå, naturtypenivå og artsnivå

Totalt er det kartlagt 12 ulike delområder med verdi for biologisk mangfold innenfor planområdet, som varierer fra middels til svært stor verdi.

Planområdet har et betydelig areal med kalklindeskog, kalkfuruskog og åpen kalkmark som alle er rødlistede naturtyper. Planområdet innehar videre sjelden stor tetthet av rødlistede arter, der vestskrentene spesielt huser blant de aller største ansamlingene av rødlistearter som norsk natur kan fremvise, både når det gjelder antall individer og antall arter. Til sammen er det påvist hele 48 rødlistede arter i planområdet.

NATUR: Den direkte truede mosen dvergbegermosen Microbryum floerkeanum (rødlig farge midt i bildet) på kalkrik naken jord i de varme vestvendte bergene mot sjøen.

De aller største verdiene innen planområdet ligger i og langs vestskrenten mot Frierfjorden, i den delen av planområdet hvor inngrepene er planlagt. Høyt verdifulle og artsrike naturtyper med «hotspot-kvaliteter» dekker her hele fjellsiden.

Inngrep uten særskilte tiltak vil ha svært stor negativ konsekvens

Anleggelse av en tunnel med kai i området langs vestskrenten mot Frierfjorden regnes for å ha stor negativ konsekvens på både artsmangfold og naturtyper uansett hvor den plasseres innenfor planområdet.

Sammenlignet med dagens situasjon vurderes det at prosjektet vil gi en svært stor negativ konsekvens.

Utreder BioFokus konkluderer i sin delutredning med at det planlagte inngrepet er i konflikt med nasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold. Med tanke på at det er påvist nasjonale og internasjonale kvaliteter i vestskrentene av planområdet, så vil konsekvensene være negative også i et internasjonalt perspektiv.

Tilpasning til minst mulig negativ påvirkning gjennom effektive avbøtende tiltak

På grunn av de negative konsekvensene må det utredes en plassering av kai og tunnel som gir minst mulig negativ påvirkning på naturmangfoldet i området.

I sin utredning skriver BioFokus at det kan det være vanskelig å vurdere konkrete avbøtende tiltak ettersom planene for plassering ikke er endelig fastsatt. Generelt kan effektive avbøtende tiltak ved inngrep i eller nær naturtyper være å minimere terrenginngrep innenfor naturtypene og sikre naturtyper fra forurensing.

Etter at alle hensiktsmessige tiltak for å unngå skade, avbøte konsekvenser og restaurere påvirkede områder er gjennomført, kan det videre vurderes offentlig fredning og økologisk kompensasjon hvis tiltaket gjennomføres.


FLYTEKAI: Det er planer om en tunnelmunning og et nytt flytende kaianlegg ut fra Kongkleivåsen, men endelig plassering, konstruksjonsprinsipp og utforming er ikke fastlagt.

I sammenstillingen og oppsummeringen av konsekvensutredningen er det vurdert at den påviste konflikten mellom NOAHs løsning og naturmangfoldet er løsbar, og at denne konflikten vil minimeres ved at det arbeides videre med en optimalisert og tilpasset løsning for anleggs- og driftsfasen.