Kulturminner i sjø

På sjøbunnen ved Kongkleiv er det funnet to ballastrøyser som trolig er eldre enn 100 år, og som er omfattet av kulturminneloven. De to kulturminneområdene vil ikke bli berørt med NOAHs foreslåtte kailøsning.

Denne delutredningen omhandler kulturminner i sjø og er utarbeidet av Norsk Maritimt Museum.

Kulturminner er definert i Kulturminneloven som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, mens kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.

Det er tidligere ikke gjennomført kulturminneregistreringer i området der kaianlegget i Kongkleiv er foreslått etablert. Hensikten med utredningsarbeidet har vært å avklare eventuelle konflikter mellom etablering av kaianlegget og eventuelle fredede eller vernede kulturminner under vann.

Ballastrøyser og fremmed stein dokumenterer tidligere handelsvirksomhet

Litt sør for eksisterende luftspenn over Frierfjorden ble det på sjøbunnen observert et avgrenset område med betydelige mengder stein som ikke hører naturlig hjemme i området. Steinen besto vesentlig av knyttnevestore og større flintknoller. Dette funnmaterialet tolkes som en ballastrøys. Tilsvarende funnområde med flintballast ble også registrert sør i området ved Kongkleiv.

STEIN FRA BALLASTOMRÅDE: Flintknoller fra ballastområde ved Kongkleiv.

Som kulturminne er ballastrøyser alminnelig forekommende i eldre havner, og er å forstå som utkast av stein fra fartøy før inntak av ny last. Trolig representerer funnene spor etter en omlasting som kan ha skjedd i perioden omtrent mellom år 1500 og 1800. Utredningen levner liten tvil om at de to ballastområdene har nær sammenheng med den rollen Skien, Porsgrunn og Frier har hatt som havneområde og utskipningssted i lang tid.

De to registrerte kulturminneområdene på sjøbunnen ved Kongkleiv er omfattet av bestemmelsene i kulturminneloven § 14. De består av ballast som utreder Norsk Maritimt museum mener er eldre enn 100 år, slik omtalt i nevnte lovbestemmelse som «last og annet som har vært om bord»

Ballastrøysene har høy kildeverdi som dokumentasjon på handelsvirksomheten som fant sted i området i den aktuelle tidsepoken. Verdien vurderes som middels.

Ubetydelig påvirkning med NOAHs foreslåtte kai-løsning

Dersom NOAHs prosjekt kommer til å åpne for tiltak i sjø i form av eksempelvis sprengning og utfylling, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven.

NOAH legger til grunn at det skal etableres en flytekai som forankres i fjell. De to kulturminneområdene som er registrert ligger et godt stykke fra foreslått kaianlegg og anleggsområdet og vil derfor ikke bli berørt. Påvirkningen av de to lokalitetene vurderes derfor som ubetydelig i utredningen.