Økonomiske konsekvenser

Et fremtidig deponi i Dalen gruve vil gi 25 nye arbeidsplasser i Brevik direkte knyttet til driften av anlegget. En etablering vil også medføre positive økonomiske ringvirkninger, økte skatteinntekter og økt etterspørsel av varer og tjenester.

Denne delutredningen dreier seg om hvilke økonomiske konsekvenser en etablering av et deponi i Dalen gruve vil få for lokalsamfunnet.

Sentralt i utredningen er ringvirkningsregnskapet. Gjennom ringvirkningsregnskapet anslås det hvor mye virksomheten bidrar med til økonomien, både gjennom egen aktivitet og indirekte gjennom aktiviteten hos underleverandører.

Ringvirkningsregnskapet bygger på regnskapstall fra bedriften og kostnadsberegninger basert på en rekke kilder, inkludert Statistisk sentralbyrå. Ringvirkningsregnskapet kan leses i sin helhet som vedlegg til denne nettsiden.

Flere arbeidsplasser og økte inntekter til lokalsamfunnet

Utreder Varde Hartmark viser at et fremtidig deponi i Dalen gruve vil gi 25 nye arbeidsplasser i Brevik direkte knyttet til driften av anlegget.

Ved etablering av anlegget alene anslås det at NOAH vil kjøpe varer og tjenester fra lokale leverandører for 75 millioner kroner. I driftsfasen vil NOAH årlig kjøpe tjenester for omtrent 14 millioner kroner.

Ved en eventuell etablering av virksomhet i Brevik vil NOAHs ansatte også tilføre økte inntekter til lokalsamfunnet. Årlig vil de ansatte bidra med omtrent 1,7 millioner kroner over skatteseddelen og forbruke varer og tjenester for omtrent 11,5 millioner kroner.

Utreder Varde Hartmark peker også i sin rapport på at NOAH i 2017 etablerte en avdeling for teknologiutvikling på Herøya. Virksomheten i denne avdelingen vil videreføres og utvikles, og forventes å bidra positivt til den lokale verdiskapningen.

NOAHs virksomhet på Langøya bidrar til både næringslivet, idretten og kulturlivet

Rapporten tar også for seg den verdiskapningen NOAH bidrar med i dagens virksomhet på Langøya.

Analysen viser for eksempel at 167 lokale bedrifter har inntekt fra NOAHs virksomhet. Estimert innkjøp av lokale varer og tjenester fra disse i 2016 ble estimert til å være 55 millioner kroner. Det går frem av rapporten at seks av virksomhetene er avhengige av NOAHs virksomhet på Langøya.

Rapporten trekker også frem at det at det vil bli investert 330 millioner kroner i rehabilitering av Langøya, der over 140 millioner kroner allerede er investert ved inngangen til 2018.

Videre bidro NOAH med 4,5 millioner kroner til lokal velferd gjennom innbetalte skatter fra de ansatte på Langøya. Rapporten trekker også frem at NOAH støtter det lokale idretts- og kulturlivet i kommunene Holmestrand og Re.