Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er til sammen identifisert 84 uønskede hendelser i forbindelse med etableringen og driften av NOAHs anlegg i Brevik. Alle hendelsene har blitt tilordnet en sannsynlighet og konsekvens, som har vært utgangspunktet for å vurdere et risikonivå for den enkelte hendelsen. Noen få hendelser har blitt tilordnet et høyt risikonivå, og for disse er det påkrevd at gjennomføres risikoreduserende tiltak.

Denne delen av konsekvensutredningen omhandler risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for det planlagte tiltaket for å identifisere uønskede hendelser i både anleggs- og driftsfasen.

Det er utarbeidet to delutredninger for denne delen av konsekvensutredningen, én for anleggsfasen og én for driftsfasen. Begge delutredningene er utarbeidet av DNV GL og finnes som vedlegg til denne nettsiden.

For begge fasene er det til sammen identifisert 84 uønskede hendelser. For hver enkelt hendelse er det vurdert hva konsekvensen vil være og hva som er sannsynligheten for at den inntreffer.

Grønt, gult og rødt risikonivå – lav, middels og høy risiko

Basert på kombinasjonen av konsekvens og sannsynlighet er det angitt enten grønt, gult eller rødt risikonivå. Jo mer alvorlig konsekvensen er og jo større sannsynligheten er for at hendelsen inntreffer, jo lenger beveger hendelsen seg mot et rødt risikonivå.

I delutredningen er det vurdert sannsynligheter og konsekvenser for hver uønsket hendelse for henholdsvis tre hensyn: mennesker, miljø og økonomi.

Risiko- og sårbarhetsanalysen i anleggsfasen

Det er til sammen identifisert 47 uønskede hendelser for anleggsfasen.

Det er ingen av de uønskede hendelsene som innebærer et rødt risikonivå for personer. At sårbar natur blir påvirket under ras ved etablering av rassikring er den eneste hendelsen som blir vurdert til rødt risikonivå for miljø.

For å lese beskrivelse av samtlige de 47 uønskede hendelsene og hvilket risikonivå dette medfører for henholdsvis mennesker, miljø og økonomi henvises det til delutredningen som omhandler anleggsfasen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen i driftsfasen

Det er til sammen identifisert 37 uønskede hendelser for driftsfasen.

Gasseksplosjon og gass som siver ut til omgivelsene og eventuelt eksplosjon er de to uønskede hendelsene som innebærer et rødt risikonivå for mennesker.

Dette er et tenkt tilfelle hvor det ikke er noen som helst ventilasjon i gruvene og det ufrivillig har oppstått en flamme eller gnist. Sannsynligheten for dette er tilnærmet null. I en likevel tenkt situasjon med behandlet avfall som avgir gass i driftsfasen, viser analyser at det i verste tilfelle vil kunne oppstå en eksplosjon med et trykk på omtrent 25 bar. Denne eksplosjonen vil representere et trykk som er omtrent 0,01 prosent av trykket fra Norcems sprengladninger i dagens gruvedrift. En eksplosjon vil dermed ikke medføre gruvekollaps, men kan være kritisk for personell som befinner seg i nærheten av eksplosjonsstedet.

At det forekommer støvdannelse fra avfallet ved lossing og støy fra losse- og kaioperasjoner er de to eneste uønskede hendelsene som innebærer rødt risikonivå for miljøet i driftsfasen. Dette på grunn av de store naturverdiene som finnes i Kongkleiv.

For å lese beskrivelse av samtlige de 37 uønskede hendelsene og hvilket risikonivå dette medfører for henholdsvis mennesker, miljø og økonomi kan dette studeres i delutredningen som omhandler driftsfasen.

Tiltak påkrevd ved rødt risikonivå og bør vurderes ved gult risikonivå

For alle de uønskede hendelsene er det foreslått konkrete risikoreduserende tiltak.

For uønskede hendelser med rødt risikonivå vil risikoreduserende tiltak være påkrevd og for gult risikonivå bør uønskede hendelser overvåkes og risikoreduserende tiltak vurderes. For grønt risikonivå vil det ikke være påkrevd risikoreduserende tiltak.

I begge utredningene understrekes det at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase og at ROS-analysene som er utført er i en overordnet og innledende fase.