Geoteknisk vurdering av ny kai og tunnel

For å frakte det behandlede avfallet inn til gruvene må det lages en ny tunnelåpning inn i fjellet ved Kongkleiv og tunell til Dalen gruve. Under befaringen ble fire områder vurdert, hvorav flere av disse egner seg for tunnelpåhugg med tilhørende sikringstiltak.

Denne delutredningen dreier seg om hvor egnet mulige påhuggsplasseringer i fjellet ved Kongkleiv er og skredfaren ved mulige påhuggsplasseringer. Tunnelen som skal lages skal brukes til frakt av behandlet avfall fra planlagt kaianlegg ved Kongkleiv og inn i Dalen gruve.

Det er foreslått en flytekai. Flytekaien vil medføre et mindre omfattende terrenginngrep enn fast kai, men den tar større plass og vil strekke seg lenger ut fra land.

Adkomsttunnelen vil med foreslått løsning ha påhugg omtrent fire meter over havnivå. Deretter vil den ha et jevnt fall på den omtrent to kilometer lange strekningen frem til det planlagte innslagspunkt i Dalen gruve 110 meter under havnivå.

Den omtalte adkomsttunnelen er ikke detaljprosjektert og figurene i delutredningen er kun ment for å illustrere prinsipielle forhold.

Fire områder er vurdert

Utreder Norges Geotekniske Institutt (NGI) har gjennomført to befaringer og vurdert fire områder for påhuggsplassering. I delutredningen har disse fått navnene «Mellom Norge Fritt og landskapsvernområde», «Norge Fritt», «Lokalitet 6» og «Lokalitet 7».

Eksakt plassering, inngående vurderinger og bilder av disse finner du i delutredningen som ligger som vedlegg på denne nettsiden.

Ingen konflikt med E18 eller andre driftstekniske utfordringer

Drift av adkomsttunnel gjennom kjente forkastninger langs tunneltraseen fra Kongkleiv til Dalen gruve forventes ikke å by på større driftstekniske utfordringer.

Adkomsttunnelen til Dalen gruve vil krysse E18 omtrent 60 meter under Kjørholttunnelen. Dette anses som tilstrekkelig for å sikre at sikkerhetssonene rundt eksisterende tunneler ikke utfordres.

Utreder NGI presiserer viktigheten av at detaljplanlegging og gjennomføring av tunneldriften skjer i nært samarbeid med Statens Vegvesen for å sikre alle nødvendige hensyn knyttet opp mot E18.