Sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havn

NOAHs foreslåtte tiltak innebærer at det etableres ytterligere en kai i Frierfjorden underlagt det internasjonale sikkerhetsreglementet. Tiltaket vil gi små negative konsekvenser for sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havn sammenlignet med dagens situasjon. Flere tiltak for å redusere konsekvensene er foreslått.

Denne delutredningen omhandler dagens ISPS-regime (International Ship and Port Facility Security Code), konsekvenser for sikkerheten dersom NOAH etablerer sin foreslåtte løsning og videre identifikasjon av nødvendige tiltak.

Delutredningen er utarbeidet av DNV GL og finnes som vedlegg til denne nettsiden. Mye av innholdet i delutredningen baserer seg på arbeid som er gjort av Norconsult tilbake i 2015, og denne ligger derfor som appendiks til delutredningen.

Faller inn under internasjonalt maritimt sikkerhetsregime

Ny kai vil falle inn under ISPS-regelverket da skipene som skal benyttes til frakt har et internasjonalt seilingssertifikat (ISSC), og vil håndtere betydelige mengder behandlet uorganisk farlig avfall.

ISPS-regelverket har som formål å forebygge og hindre terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse.

Tiltaket faller ikke inn under storulykkeforskriften.

Små negative konsekvenser sammenlignet med dagens situasjon

Samlet sett vurdere utreder DNV GL konsekvensene av trusselnivået for NOAHS anlegg å ha små negative konsekvenser sammenliknet med dagens situasjon.

NOAH ivaretar viktige samfunnsfunksjoner i et nasjonalt perspektiv. Trusselnivået styres av de verdier som skal beskyttes, samt intensjonene og kapasiteten hos de aktørene som vil kunne representere en trussel om tilsiktede handlinger.

Det vil i normal drift være tilstrekkelig med såkalt maritimt sikringsnivå 1 på kaien, som betyr at et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid.  Det høyeste nivået er sikringsnivå 3.

Det forventes ikke at anleggsfasen berører temaet sikkerhet og terrorberedskap på skip og i havn i en slik grad at konsekvenser vil være av betydning.

Merking av kaien, beredskapsplaner og installering av kameraer blant tiltakene

Kaien vil merkes og sikres i henhold til ISPS-regelverket, og kamera vil installeres for kontinuerlig overvåkning. Godt samarbeid mellom NOAH, Sjøtrafikksentralen Brevik og Kystverket trekkes frem som tiltak som vil redusere konsekvensene. Også utarbeidelse av beredskapsplaner for ulykker og uønskede hendelser foreslås i delutredningen.