Utslipp til sjø fra aktivitet på land

Det fremtidige renseanlegget vil bygge på samme prinsipper som på Langøya. Det rensede vannet vil måtte tilfredsstille miljømyndighetens krav til vannkvalitet, og det forventes redusert utslipp i forhold til i dag. Rensing og oppfølging av vannkvaliteten vil pågå så lenge som myndighetene anser dette nødvendig.

Denne delutredningen omhandler behandlingsprosessen for avløpsvannet fra deponiet og utslipp fra det fremtidige renseanlegget, samt forventede fremtidige utslipp.

Delutredningen er den eneste i konsekvensutredningen som er utarbeidet av NOAH selv, og du finner den i sin helhet som vedlegg til denne nettsiden.

Det er i egne delutredninger utarbeidet av DNV GL redegjort for utslipp til sjø, mens delutredningen med miljørisikovurdering utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) redegjør for blant annet vannmengder, vannstrømning og forurensning på kort og lang sikt. Delutredningen om utslipp til vann bygger i stor grad på disse.

Myndighetene vil stille krav til maksimale utslipp

Det vil fra myndighetenes side bli stilt konkrete krav til utslipp i en fremtidig utslippstillatelse. Det vil også bli stilt krav om utarbeidelse av et måle- og overvåkingsprogram. NOAH forventer at dette vil medføre krav om overvåking av grunnvannskvalitet og sjøen rundt deponiet, slik som ved dagens anlegg på Langøya.

Vannhåndtering i driftsfasen

Dagens vannmengde fra gruva består av til dels saltholdig innlekkasjevann og dels overvann som renner inn i gruva gjennom åpninger.

Gruvevannet sendes i dag direkte til sjø uten rensing. NOAHs foreslåtte tiltak vil medføre at alt gruvevann som skal til sjø blir renset. Resultatet er at sjøen vil tilføres mindre forurensning etter etablering av renseanlegg.

I tillegg til vann fra deponiet og vann fra rengjøring av utstyr og transportarealer vil det være sanitært avløpsvann fra 25 ansatte ved anlegget.

Det fremtidige vannrenseanlegget

Det vil etableres et renseanlegg for å ta hånd om alt vann fra gruven, spylevann fra kaien og fra rengjøring av maskinelt utstyr. Det vil i en senere fase vurderes om det sanitære avløpsvannet fra de ansatte kan ledes til det planlagte renseanlegget eller til kommunalt avløpsnett.

NOAH legger opp til en renseprosess i Brevik tilsvarende den som er på Langøya i dag, eventuelt supplert med flere rensetrinn. Renseanlegget på Langøya oppfyller med god margin dagens krav til vannkvalitet før utslipp.

Slik som på Langøya vil alt vann bli analysert før det slippes ut til sjøen. I delutredningen er det gitt estimat for årlige utslippsmengder etter rensing av overskuddsvann ved anlegget i Dalen gruve.
Endelig plassering av utslippspunktene fra vannrenseanlegget vil utredes i en eventuell senere fase og i forbindelse med en utslippssøknad til Miljødirektoratet.

Vannhåndtering etter deponiet er avsluttet

Etter at gruvene er fylt opp med det stabiliserte avfallet vil gruvene fylles opp med vann og når etter hvert samme nivå som havet. Regnvann kan føre til at grunnvannet lokalt rundt Dalen gruve kan stå noe høyere enn havnivå og gi vannbevegelser gjennom deponiet og ut i sjø.

NOAH forventer at myndighetene stiller krav etter at oppfyllingen av deponiet er avsluttet i samsvar med fremtidig godkjent avslutningsplan. Dette vil vanligvis bety rensing og oppfølging av vannkvaliteten så lenge som myndighetene anser dette nødvendig.

Hastigheten på vanntransport og spredning i gruvene er så lav at ingen forurensning vil komme fram til sjø de nærmeste 100 årene. Etter 1000 år viser resultatene at utslippene til Eidangerfjorden fortsatt er meget lavt sammenliknet med dagens utslipp i samme fjord. Mer informasjon om dette temaet finnes i delutredningen fra NGI om gruvenes egnethet.