Utslipp til sjø fra transport av behandlet avfall

Det er vurdert at utslipp fra ballastvann, avløpsvann og avfall fra skip er ubetydelig så lenge regelverket følges. Det vil være en liten negativ konsekvens fra utslipp fra skipsmaling og en ubetydelig til liten negativ konsekvens ved losseaktiviteter.

Denne delutredningen omhandler miljørisikoen knyttet til utslipp av fra skip og behovet for miljøovervåking.

Delutredningen er utført av DNV GL og kan lastes ned i sin helhet fra denne nettsiden. Mye av innholdet bygger på en utredning utført av Norconsult i 2015.

Dette består utslippene fra skipstrafikken av

Utslippene til vannforekomstene fra skipene som er vurdert består av ballastvann, kloakk, avfall fra skipene generelt og kjemikalier.

Utslipp relatert til ballastvann, kloakk og avfall fra skipene er regulert og skal i utgangspunktet ikke forekomme, mens utslipp av kjemikalier er knyttet til skipsmaling og bunnstoffet på skipene som NOAH vil benytte.

Ubetydelig til liten konsekvens ved utslipp fra skipene

Norconsult vurderte i 2015 at utslipp fra ballastvann, kloakk fra skip og avfall fra skip er ubetydelig så lenge regelverket følges, mens utslipp av kjemikalier fra bunnstoff og skipsmaling (metaller) vil kunne øke noe grunnet økt skipstrafikk. Denne vurderingen opprettholdes i DNV GLs delutredning.

Når det gjelder utslipp fra bunnstoff vurderes det at økningen i utlekking av metaller fra skipsmaling og bunnstoff fra NOAHs skip vil være liten og ha en tilhørende liten negativ konsekvens.

Lossing av det behandlede avfallet gir ubetydelig til liten negativ konsekvens

Påvirkningen på naturmiljøet ved lossing er vurdert til å ha ubetydelig til liten negativ konsekvens for naturtilstanden i Frierfjorden.

Søl ved lossing av behandlet avfall vil kunne medføre noe avfall til sjø spesielt lokalt. Forøvrig er kaien planlagt med tett kant og avrenning fra kai og deponi vil samles opp og renses. Vanlig praksis er også å spyle flater for å unngå mye støv og spylevannet vil ledes til renseanlegg.

Anbefaler at NOAH bidrar i overvåking av Grenlandsfjordene

Resultatene fra overvåking i Frierfjorden viser at vannforekomsten generelt er forurenset grunnet ulike utslipp fra industri og bebyggelse. Det er en risiko for at miljømålene om god økologisk tilstand ikke oppnås uten tiltak. Det anbefales at NOAH ved en etablering bidrar i industriens overvåking av Grenlandsfjordene.