Skipsulykke

Det vil oppstå en mindre eller ubetydelig miljøskade dersom det behandlede avfallet havner i sjøen ved en skipsulykke. Ved utslipp av drivstoff ved grunnstøting vil det også bli en mindre miljøskade.

Denne delutredningen omhandler sannsynligheten for ulykker med skip som seiler fra Langøya via Langesundbukta inn til Kongkleiv, og vurderer miljøkonsekvensene av utslipp av det behandlede avfallet og utslipp av drivstoffet i skipene.

Du finner delutredningen fra DNV GL i sin helhet som vedlegg til denne nettsiden, med inngående betraktninger og analyser av innholdet under.  Metoden DNV-GL har lagt til grunn er allment kjent og i tråd med hva Kystverket benytter i sine analyser.

Sannsynligheten for grunnstøting høyere enn kollisjon

Det er utført en sannsynlighetsanalyse for ulykker som kan føre til utslipp ved sjøtransport av det behandlede avfallet fra Langøya til Kongkleiv.

Analysen viser at det er høyest sannsynlighet for grunnstøting langs ruten med omtrent 38 år mellom hver ulykke. Sannsynligheten for kollisjon mellom fartøy tilsvarer en frekvens på omtrent 419 år mellom hver ulykke. I vurderingen av hvilke konsekvenser som oppstår etter en skipsulykke er det derfor grunnstøting som er brukt som scenario.

Tre prosent sannsynlighet for utslipp dersom det blir en skipsulykke

Sannsynlighetsfordelingen for utslipp viser at det er desidert høyest sannsynlighet, 97 prosent, for at det ikke blir utslipp ved en eventuell hendelse. Altså er det tre prosent sannsynlighet for at det blir et registrert utslipp dersom det først skjer en skipsulykke.

Mindre eller ubetydelig miljøskade ved utslipp av behandlet avfall til sjøen

Det behandlede avfallet som transporteres fra Langøya til Kongkleiv er ikke farlig gods, men har et potensial for forurensning dersom det slippes til sjø.

Ved et utslipp vil metallene i avfallet medføre økte metallkonsentrasjoner i sedimentet på bunnen av sjøen, men det forventes ingen miljøkonsekvenser da den såkalte restitusjonstiden er mindre enn ett år. Restitusjonstiden er oppnådd når det opprinnelige dyre- og plantelivet er tilstede på tilnærmet samme nivå som før utslippet.

Det er modellert utslipp av en skipslast på 4500 tonn behandlet avfall på fem ulike lokaliteter i områder med relativ høy risiko for en skipsulykke.

Mindre miljøskade ved utslipp av drivstoff til sjøen

Under et typisk seilas fra Langøya til Kongkleiv vil skipet være lastet med 65 kubikkmeter marin dieselolje (MDO). MDO er et lett destillert petroleumsprodukt, som vil si at det raskt etter et utslipp vil fordampe og blandes med vannmassene hvor de etter kort tid løses opp og fortynnes.

Utslippet av drivstoff ved en skipsulykke vil kunne berøre definerte verneområder, sikrede friluftsområder, fisk og fiskeriområder, men forventes å gi mindre miljøkonsekvenser da restitusjonstiden også her er mindre enn ett år. Et utslipp forventes å ha størst påvirkning innenfor en radius på ti kilometer fra utslippsstedet avhengig av opptredende vind- og strømningsforhold.