Nautisk sikkerhet

Konsekvensen for nautisk sikkerhet vurderes som liten negativ ved etablering av en ny kai ved Kongkleiv og anløp til kaien. Alternativet bidrar til et noe høyere antall skipsbevegelser enn i dag, men antall anløp ligger godt innenfor farvannets samlede kapasitet.

Denne delutredningen inneholder en beskrivelse og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser med hensyn til manøvreringsområde, fortøyningen og innseilingen til det planlagte anlegget i Kongkleiv.

Utredningen er gjennomført av DNV GL og finnes som vedlegg til denne nettsiden. Der fremgår det også en rekke beregninger, kart og illustrasjoner i spørsmålet om nautisk sikkerhet.

Begrenset økning i antall skipsanløp

NOAH planlegger for inntil 230 anløp til kaien ved Kongkleiv per år. Dette er mindre enn ett fartøy per døgn, og tilsvarer en økning på omtrent 11 prosent av de totale skipsanløpene. Sjøtrafikksentralen i Brevik opplyser om at farvannets kapasitet ikke er fullt utnyttet i Frierfjorden.

Ingen spesielle utfordringer: Gode manøvrerings- og ankringsmuligheter

Nødvendig seilas og manøvrering til og fra det planlagte kaianlegget ved Kongkleiv vil ikke medføre spesielle utfordringer utover den risikoen som sjøtransport generelt er utsatt for. Denne konklusjonen er basert på vurderinger av fartøyene som er planlagt benyttet av NOAH og ellers farvannets beskaffenhet. Området er godt beskyttet, har begrenset trafikk av større fartøy og gir tilstrekkelig rom for manøvrering.
Sjøtrafikksentralen i Brevik opplyser om at det ikke er særskilte nautiske sikkerhetsutfordringer ut over de som allerede er ivaretatt gjennom eksisterende reguleringer av farvannet.

Vanndypet i området muliggjør bruk av skipenes ankre om det skulle bli nødvendig. Utenfor Herøya er det et definert ankringsområde dersom fartøy av ulike grunner må vente utenfor kaiområdene. Det er også andre ankringsmuligheter.

En grunne i innseilingen gir lavere fremkommelighet ved kai-etablering i Kongkleiv

Kongkleivbåen er en grunne som ligger omtrent 400 meter fra land utenfor Kongkleiv. Denne kan bidra til mindre fremkommelighet i hovedleden med et nytt kaianlegg ved Kongkleiv.

Både Kystverket Sørøst og Grenland havn har uttrykt at det ved eventuelt behov for å øke sikkerhet og fremkommelighet i hovedleden bør vurderes om grunnen skal fjernes. I en eventuell senere detaljplanlegging avklares det med Kystverket om det er behov for fjerning av Kongkleivbåen.

Liten negativ konsekvens for nautisk sikkerhet

Samlet sett vurderes NOAHs tiltak å ha liten negativ konsekvens for nautisk sikkerhet i området sammenliknet med dagens situasjon. Alternativet bidrar til et noe høyere antall fartøysbevegelser, men antall anløp ligger godt innenfor farvannets samlede kapasitet. Det forventes heller ikke at bygge- og anleggsfasen berører temaet nautisk sikkerhet i en slik grad at konsekvenser vil være av betydning.