Bruk av naturmiljø i sjø

Samlet sett vurderes NOAHs foreslått tiltak å ha liten negativ konsekvens for bruk av naturmiljø i sjø sammenliknet med dagens situasjon. Antall skipsanløp inn til Frierfjorden vil øke med 11 prosent. For å få et best mulig samspill mellom alle aktører som bruker farvannet, foreslås det konkrete tiltak i utredningen.

Denne delutredningen beskriver konsekvenser for det allmenne båt- og sjølivet knyttet til NOAHs foreslåtte løsning. Delutredningen er utarbeidet av DNV GL og ligger som vedlegg til denne nettsiden.

Temaet har i en tidligere fase blitt utredet av Norconsult (2015) for Eidangerfjorden og Dalsbukta, som ligger som appendiks i delutredningen til DNV GL.

Liten negativ konsekvens for de andre som bruker sjøen

Antall skipsanløp inn til Frierfjorden vil øke med omtrent 11 prosent ved innføring av NOAHs aktivitet, i forhold til antall skip som har passert under Breviksbroen i 2016. NOAH planlegger for inntil 230 anløp per år til ny kai ved Kongkleiv. Dette er mindre enn ett fartøy per døgn som vil komme i tillegg til den allerede trafikkerte seilingsleden.

Verdien for friluftsliv vurderes til middels. Det er båtplasser og båttrafikk i området, men få offentlige badesteder. Vestsiden av Frierfjorden har imidlertid flere hytteområder, og det er aktiv bruk av fritidsbåter i sommerhalvåret. For fritidsbåter med fast båtplass fra Skienselva og utover i Frierfjorden, krysses fjorden for å komme lenger ut i skjærgården, der det er en rekke utfarts- og rekreasjonsområder.

Samlet sett vurderes NOAHs foreslått tiltak å ha liten negativ konsekvens for bruk av naturmiljø i sjø sammenliknet med dagens situasjon. Etablering av kai og den økte skipstrafikken vil gi en noe redusert bruksmulighet for området i sjø, og det vil kunne påvirke områdets attraktivitet.

Konkrete tiltak som kan bidra til best mulig samspill

For å få et best mulig samspill mellom alle aktører som bruker farvannet, er det viktig med god kommunikasjon og dialog. Dette vil være med på å kunne gi god forutsigbarhet, øke sikkerheten og bedre tryggheten i området.

Blant forslagene som DNV GL nevner er å sørge for god dialog med VTS (Vessel Traffic Service) og båtforeninger om seilingsmønster og manøvrering ved kaien i Kongkleiv. Det er også foreslått at det etableres videoovervåking ved kaianlegget og utarbeides beredskapsplaner for ulykker og uønskede hendelser.