Utslipp til luft

I umiddelbar nærhet av losseaktiviteten på kaien i Kongkleiv vil det være luftkvalitet tilsvarende såkalt rød og gul sone, som er på lik linje med luftkvaliteten i mange byer i Norge. Flere avbøtende tiltak vurderes.

Denne delutredningen dreier seg om luftforurensing for både driftsperioden og anleggsperioden. Utreder SINTEF Molab vurderer også om det finnes hensiktsmessige tiltak for håndtering av eventuelle utslipp til luft.

I dagens situasjon vil skipstrafikk, veitrafikk og industriell aktivitet påvirke luftkvaliteten. Vinterstid vil det også være noe påvirkning fra fyring.

Gul og rød sone – hva betyr det?

I vurdering av luftkvalitet benyttes gjerne en soneinndeling i gul og rød sone.

Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, som for eksempel helseinstitusjoner og utendørs idrettsanlegg. I gul sone heter det at planmyndigheten bør vise varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning.

At utslipp medfører gul eller rød sone i et område betyr ikke at miljømyndighetene ikke utsteder utslippstillatelser. I mange byer i Norge vil svært mye av bygningsmassen ligge i gul og rød sone. Dette skyldes faktorer som ved- og oljefyring, vegtrafikk, skipstrafikk og havneanlegg, samt industri.

Støvutslipp ved lossing gir gul og rød sone i et avgrenset område

Det antas at det ved lossing vil frigis noe støv selv om det behandlede avfallet stort sett vil være godt bundet opp og støve lite. I tillegg vil det forbrennes diesel ved kjøring av anleggsmaskiner på kaia i forbindelse med lossingen.

I forbindelse med lossing er det utslipp av støv som bidrar til rød og gul sone i umiddelbar nærhet av losseaktiviteten på kaien. For å se kartbeskrivelse kan du laste ned delutredningen som ligger som vedlegg til denne nettsiden.

Det er forventet et relativt beskjedent område med støvnedfall og i hovedsak innenfor reguleringsområdet. Det er likevel ikke kjent hvordan dette vil påvirke vegetasjon og økosystem, selv om påvirkningen kan antas å være liten. Dette er noe som utreder påpeker at bør følges opp.

Andre utslipp ved aktivitet på kai og utslipp fra gruven

Det kan forventes noe utslipp ved kjøring av anleggsmaskiner på kaia i forbindelse med losseaktiviteten. Dette vil gi noe utslipp av forbrenningsgasser.

Utslippene fra selve tunnelen vil avhenge av ventilasjonsregimet i gruvene. Det er lagt til grunn at tunnelen skal brukes til å ta inn luft, og utslippet gjennom tunnelen i Kongkleiv vil da være minimal.

UTSLIPP LUFT: Beregnet luftsonekart ved kaien i Kongkleiv ved henholdsvis 0 % og 30 % av utslipp i gruvene gjennom adkomsttunnel. Aktivitet på kaia er inkludert i sonekartet.

Plasseringen av luftesjaktene fra gruven er vist i delutredningen, og det må forventes periodevis dårlig luftkvalitet i utløpet av disse.

Kontroll med ventilasjonen og elektriske skip blant de avbøtende tiltakene

I delutredningen er det lagt til grunn at det benyttes skip drevet på strøm ved inn- og utseiling og at det vil brukes landstrøm for drift av skipene ved kai.

Eventuell fukting av det behandlede avfallet før lossing kan vurderes som et tiltak for å redusere støving. Normalt vil det behandlede avfallet ha noe fuktighet og støve lite.

Dersom tunnelventilasjonen ikke skulle fungere optimalt, slik at det kommer luft fra gruven ut ved Kongkleiv, vil dette moderat kunne påvirke vegetasjon i fjellsiden. Kontroll og vedlikehold av ventilasjonen er derfor også et viktig tiltak.