Støy

Støynivået fra NOAHs anlegg til den mest utsatte støyfølsomme bebyggelsen er beregnet til langt under gjeldende grenseverdier. Både i anleggs‐ og i driftsfasen vil virksomheten likevel tidvis kunne være hørbar ved nærliggende naboer. For fugl kan støy fra lossingsaktiviteten være uheldig i hekkeperioden.

Denne delutredningen, som er utarbeidet av Brekke og Strand, tar for seg støy i henholdsvis anleggsperioden og driftsperioden, og kan leses i sin helhet i vedlegget til denne nettsiden.

De vesentligste støykilder i området i dag er vurdert til å være skipstrafikk, veitrafikk og industri. Vurdert ut fra størrelsen på disse industrianleggene forventer vi at hver av disse avgir betydelig mer støy enn skipstrafikk og lossing til deponiet vil gjøre.

Støybelastning i driftsfasen ligger under grenseverdiene

Nye støykilder innenfor planområdet er båter som ankommer kai og dumpere som håndterer ankommet materiale. Når deponiet er i drift, er de vesentlige støykildene antatt å være én dumper med 10 timer drift per dag, og ett skip med avfall med 30 minutter inn- og utseiling per dag.

Håndteringen av det mottatte materialet vil foregå med dumpere som drives med elektrisitet. I inn- og utseilingen vil båtene også benytte elektrisk motorkraft.

Beregningene viser at støynivået hos de mest støyutsatte naboene (beliggende på vestsiden av Frierfjorden) er i området 30-35 desibel, som er under grenseverdiene som er fastsatt i Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging.

Videre forventes bakgrunnsstøynivået som skyldes andre støykilder i området å ligge høyere enn dette. Ettersom bakgrunnsstøynivået i området i dag vurderes å være minst 10 desibel høyere enn beregnet støynivå fra anlegget, er økningen i støybelastning i området som følge av deponiet svært liten. Det vil likevel tidvis være hørbar støy fra anlegget.

BEREGNET STØYNIVÅ: Bildet viser beregnet støynivå ved kaianlegg og tilhørende skipstrafikk. Beregnet støynivå ved de mest utsatte naboene (fritidsboligene på vestsiden av fjorden) vises ikke her, men ligger i området 30 til 35 desibel, som er minst 20 desibel under grenseverdien på hverdager og minst 15 desibel under grenseverdien på lørdager.

Lav støybelastning også i anleggsperioden

Det gjennomsnittlige lydtrykknivået i anleggsfasen antas å være betydelig lavere enn i driftsfasen, og det er derfor ikke utført egen beregning av støynivå i anleggsfasen.

Støyende aktivitet i anleggsfasen vil være begrenset til boring og sprengning av inngangspunkt for tunnel, bygging av portal og montering av kai. De mest støyende arbeidene er boring for de første salvene, som forutsettes å vare noe dager.

Usikkert om rovfugl lar seg påvirke

Det hekker trolig vandrefalk i fjellveggen ved planområdet. Dumperkjøring nær tunnelmunningen, tipping av masser og lignende vil kunne gi relativt høye støynivåer i fjellveggen. I delutredningen om naturmangfold står det at rovfugler, slik som vandrefalkene, i hekketiden kan være følsomme for forstyrrelser. Støy kan bidra til at hekkingen mislykkes eller at hekkelokaliteten blir forlatt.

I delutredningen vises det til at NINA (Norsk institutt for naturforskning) har opplyst at vandrefalk kan hekke i aktive steinbrudd, der støynivå er betydelig høyere enn ved kaianlegget.

Det fremgår imidlertid at det er vanskelig å konkludere hva konsekvensene for vandrefalkene er eksakt, da det er for lite kunnskap om rovfuglene til å kunne vurdere i hvilken grad NOAHs anlegg vil forstyrre deres eksisterende hekkerutiner og –områder.