Friluftsliv og rekreasjon på land

Etablering av kai og tunellinngang ved Kongkleiv vil ha en ubetydelig konsekvens for friluftsliv og rekreasjon på land. Arealer brukt til friluftsliv og rekreasjon vil ikke beslaglegges.

Denne delutredningen dreier seg om hvordan tiltaket påvirker friluftsliv og rekreasjon i berørte friluftsområder både i anleggs- og driftsperioden.

Friluftsområdene i og rundt Brevik og Frierfjorden er delt inn tre delområder: Friområdene på Eidangerhalvøya, Frierstien og hytteområdene nær sjøen ved Asdalstrand, Jonsholmen og Sildeberget.

Delutredningen er utført av Multiconsult og kan leses i sin helhet ved å laste dokumentet som ligger som vedlegg til denne nettsiden. Der vil du også finne kart som beskriver områdene som er utredet.

Fysiske endringer vil ikke påvirke tilgjengelighet eller arealtilgang

Utreder Multiconsult konkluderer med at arealer brukt til friluftsliv og rekreasjon ikke vil beslaglegges. Siden planområdet over bakken er en bratt fjellskråning ned mot Frierfjorden vil ikke dette påvirke tilgjengeligheten for alminnelig ferdsel.

Visuelle endringer i landskapet gir ingen særlige negative konsekvenser

Visuell påvirkning sett fra hytteområdene på den andre siden av Eidangerfjorden vil totalt sett ikke ha særlig negative konsekvenser med tanke på fjernvirkning.

Når det gjelder visuell påvirkning sett fra Eidangersiden av Frierfjorden, vil kai, tunellinngang og skip ikke være synlige fra Frierstien, og i liten grad fra de umerkede stiene. Kai, tunellinngang og skip ligger i sjøkanten nederst i en bratt fjellskråning. Stiene går mye høyere i terrenget og det er mye skjermende vegetasjon mellom stien og brattkanten.

Luftforurensing ikke relevant og støynivå i anleggsperioden langt under grenseverdiene

Når det gjelder støy- og luftforurensing, viser delutredningene om støy og luft at det ikke vil være noen merkbar eller hørbar forskjell på Frierstien forbi Kongkleiv, eller på omkringliggende umerkede stier eller øvrige friluftslivsområder.

Delutredning som handler om luft konkluderer med at ved mottak av behandlet avfall ved Kongkleiv vil det, i forbindelse med lossing, kunne forekomme utslipp av støv i umiddelbar nærhet av losseaktiviteten på kai.

Den merkede turstien ligger helt i ytterkanten av det markerte planområdet og vil ikke bli påvirket av støv.

Delutredningen om støy sier at støyende aktivitet i anleggsfasen vil være begrenset til boring og sprengning av inngangspunkt for tunell, bygging av portal og montering av kai. De mest støyende arbeidene er boring for de første salvene som forutsettes å vare noen dager.