Forholdet til overordnede målsetninger

En gjennomføring av prosjektet vil ha ingen eller uvesentlig effekt på overordnede målsetninger. Det største positive bidraget er til den nasjonale avfallsstrategien, mens prosjektet reduserer mulighetene for at målsetningene kan nås i de dokumentene som berører naturmangfold.

Denne delutredningen dreier seg om i hvilken grad prosjektet er i samsvar eller motstrid med målsetninger presentert i nasjonale retningslinjer, føringer og strategier, regionale planer, kommunale planer og reguleringsplaner.

I alt er prosjektet vurdert opp mot 31 dokumenter. Av disse er det seks stykker som prosjektet bidrar til å oppfylle målsetningene, seks dokumenter som prosjektet reduserer mulighetene til at målsetningene blir oppnådd og 19 hvor prosjektet har ingen eller uvesentlig effekt på målsetningene eller hvor dokumentet ikke er relevant.

Ingen eller liten effekt på overordnede målsetninger

Utreder Multiconsult konkluderer i sin delutredning med at prosjektet for de fleste av dokumentene som berører prosjekter vil ha ingen eller liten effekt på de overordnede målsetningene.

Hvilke dokumenter som det er tatt hensyn til kan du finne i delutredningen fra Multiconsult som er vedlagt på denne nettsiden.

Reduserer mulighetene for å oppnå målsetninger om naturmangfold

I konsekvensutredningen gjøres det egne temautredninger om naturmangfold. I utredningen om biologisk mangfold går det frem at planlagte inngrep med foreslått plassering av kai og tunnelpåhugg strider mot nasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold.

I de dokumentene som inneholder målsettinger om naturmangfold er det derfor vurdert at prosjektet reduserer mulighetene for at målsetningene her kan nås. Et av disse dokumentene er for eksempel Kystsoneplanen for Telemark som går fra 2018 til 2028.

Størst positivt bidrag til den nasjonale avfallsstrategien

I 2013 la Miljøverndepartementet frem en avfallsstrategi, som siden har vært oppdatert med enkelte tillegg. Strategien fyller funksjonen som avfallsplan under EUs rammedirektiv for avfall. I strategien blir noen prioriterte områder løftet frem, blant annet miljømessig god håndtering av farlig avfall.

Multiconsult vurderer at prosjektet i stor grad vil bidra til at samfunnet kommer videre i prosessen med å få på plass et nytt deponi for uorganisk farlig avfall før nåværende kapasitet er brukt opp. Bidraget til å oppnå målsetningene i dette dokumentet får den høyeste scoren blant de 31 dokumentene i delutredningen.

Mer transport på skip bidrar positivt til Nasjonal Transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som gjelder i ti år for transport og samferdselsprosjekter i Norge. Et av målene i planen er at mer gods skal fraktes sjøveien og på bane, mens det skal bli mindre på vei.

NOAHs foreslåtte tiltak i Dalen gruve oppfyller målet i nasjonal transportplan når det gjelder mer gods fra vei til sjø, i og med at all transport av avfall vil være med skip i stedet for med bil.