Lukk

Nasjonal avfallsstrategi

Mest mulig avfall skal gjenvinnes og alt farlig avfall skal samles inn og bli forsvarlig behandlet.

Myndighetene arbeider både for å identifisere og redusere bruken av miljøfarlige stoffer i produkter og øke innsamlingen av farlig avfall. Hovedregelen er at det avfallet som ikke kan eller bør gjenvinnes, skal tas ut av kretsløpet. Slikt avfall skal behandles på en miljømessig sikker måte.

Norges mål og strategi for avfallshåndteringen er beskrevet i den nasjonale avfallsstrategien, «Fra avfall til ressurs», som ble lagt frem i 2013.

Farlig avfall

Hva som vurderes som farlig avfall endrer seg, og mengden avfall som er klassifisert som farlig har økt. Myndighetenes mål er å sikre at alt farlig avfall blir samlet inn og behandlet på riktig måte.

Farlig avfall har ikke samme gjenvinningspotensiale som ordinært avfall. NOAH og mange andre industriaktører for å gjenvinne nyttige bestanddeler i det farlige avfallet. Utfordringen er å gjøre dette på en miljøsikker måte slik at miljøgifter ikke spres på nytt, samt at metodene er kommersielt forsvarlige. Les mer om dette her.

Viktig infrastruktur

Med generelt økende avfallsmengde er en av utfordringene i fremtiden å sikre at Norge kan håndtere og behandle avfallet.