Lukk

Politiske mål og nasjonal avfallsstrategi

Mest mulig avfall skal gjenvinnes og alt farlig avfall skal samles inn og bli forsvarlig behandlet.

Myndighetene arbeider både for å identifisere og redusere bruken av miljøfarlige stoffer i produkter og øke innsamlingen av farlig avfall. Hovedregelen er at det avfallet som ikke kan eller bør gjenvinnes skal tas ut av kretsløpet og ikke gjenvinnes, men deponeres på en miljømessig sikker måte.

Norges mål og strategi for avfallshåndteringen er beskrevet i den nasjonale avfallsstrategien, «Fra avfall til ressurs», som ble lagt frem i 2013.

Farlig avfall

Hva som anses som farlig avfall endrer seg, og mengden avfall som er farlig har økt. Myndighetenes mål er å sikre at alt farlig avfall blir samlet inn og behandlet på riktig måte.

Samtidig har andelen avfall som går til deponering har gått kraftig ned de siste tiårene. Det meste avfallet blir i dag gjenvunnet, sluttbehandlet eller brukt på nytt i en annen sammenheng.

Viktig infrastruktur

Med generelt økende avfallsmengde er en av utfordringene i fremtiden å sikre at Norge kan håndtere og behandle avfallsmengden.

Å sikre behandlingsanlegg og -kapasitet som kan ta miljøgifter ut av kretsløpet er et overordnet mål. Holdningen er at miljøgiftene skal tas ut av kretsløpet og ikke gjenvinnes til bruk i nye produkter.

Regelverket skal sikre at farlig avfall blir tatt hånd om på en forsvarlig måte og målet er at alle utslipp skal stoppes innen 2020.