Lukk

Må håndtere eget avfall

Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å behandle eget avfall. I Norden er det avtalt et felles avfallsmarked.

For å unngå dumping av farlig avfall i fattige land og sørge for forsvarlig behandling av avfallet, har 182 land og EU skrevet under Baselkonvensjonen.

Konvensjonen ble skrevet på slutten av 80-tallet og forplikter hvert enkelt land til å ha tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Det er i strid med avtalen å dumpe avfall i et land som ikke har underskrevet konvensjonen.

Nordisk marked

Norges forpliktelse innebærer at vi skal sluttbehandle og håndtere eget farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte. Mange typer spesialavfall krever spesialkompetanse og spesialiserte anlegg.

De nordiske landene ble derfor enige om å samarbeide om avfallsbehandlingen. Det ble etablert et felles nordisk marked for håndtering av farlig avfall.

Norge eksporterer avfall som vi ikke har behandlingsløsninger for, eller kapasitet til å håndtere selv, til andre land. Samtidig tar vi i mot farlig avfall som vi har ekspertise og kapasitet til å håndtere. Deponering og behandling av flyveaske er en type avfall Norge har bedre kompetanse på enn de andre landene.

Netto eksport

Det meste av avfallet Norge eksporterer går til Sverige. Avfallet vi får tilbake kommer i hovedsak fra Danmark og Sverige. De siste årene har eksporten økt, mens importen har sunket. Norge er altså netto eksportør av farlig avfall.