Lukk

Over 100 forskjellige steder er vurdert

Deponiet på Langøya vil være fullt i 2022. NOAH har siden 2007 har søkt etter et nytt sted å etablere deponi. Mer enn 100 forskjellige steder ble vurdert i første omgang. Også steder i Sverige ble vurdert, uten å finne egnede lokasjoner.

De innledende vurderingene endte med en liste på 12 steder som ble grundigere undersøkt. Listen ble etterhvert redusert til tre aktuelle lokasjoner som ble utredet. Konklusjonen fra det grundige arbeidet var at Dalen/ Kjørholt gruver er det best egnede stedet for et fremtidig deponi.

Mange krav

I starten av arbeidet ble det satt opp en liste med krav til et fremtidig deponi. De fleste stedene var uaktuelle fordi deponiet ville bli for lite. Nærhet til sjø, vei og jernbane var et annet viktig krav flere steder fikk dårlig karakter på. På kravene innenfor geologi, fjellkvalitet, hydrogeologi, naturmiljø og resipient var det bare to steder som var egnet, deriblant Brevik.

Totalt sett kom Brevik best ut av alle stedene som ble vurdert. Brevik har stort volum, ligger ved sjøen og nært markedet. Kalksteinen er tett og det er et tungt kompetansemiljø tilknyttet gruvene.

Nærheten til boligbebyggelse er en utfordring ved valget av Brevik. NOAH vil derfor legge vekt på at alle prosjekterte løsninger tar tilstrekkelig hensyn til dette. Beboerne i området skal føle seg trygge på at de blir tatt hensyn til.